نمایش 1-1 از 1 نتیجه


من دوست دارم یک کارآفرین اجتماعی باشم

7

من دوست دارم یک کارآفرین اجتماعی باشم زیرا همواره در زندگی دارای دغدغه های اجتماعی بوده و هستم.کارآفرین اجتماعی آرمانگرا است، آرمانی برای خلق جهانی بهترکه به شما انگیزه می‌بخشد تا فقط درحوزه کاری خود محدود نشده و علی رغم داشتن آسایش در زندگی خصوصی، به‌طور دایمی حس ناآرامی درونی داشته باشید.

ادامه مطلب