نمایش 1-2 از 2 نتیجه


بیانیه کنفرانس جهانی آموزش براي توسعه پایدار 2014

7

ما، شرکتکنندگان در کنفرانس جهانی آموزش براي توسعۀ پایدار یونسکو که از تاریخ 10 تا 12 نوامبر 2014 در آیچی ناگویاي ژاپن برگزار شد، این بیانیه را تصویب میکنیم و خواستار اقدام عاجل براي تقویت و گسترش آموزش براي توسعۀ پایدار، با درنظر گرفتن رویکردي متوازن و یکپارچه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست- محیطی توسعۀ پایدار هستیم تا نسلهاي حاضر بتوانند با در نظر گرفتن نیازهاي نسلهاي آینده، نیازهاي خود را تحقق بخشند.

ادامه مطلب


آموزش و توسعه پایدار

7

توسعه پایدار یا Sustainable Development ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. پایداری می‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی.

ادامه مطلب