نمایش 1-4 از 4 نتیجه


حقوق خانواده و چالشهای رفع خشونت در آن

7

واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل یا فعل یا گفتاری اطلاق میشود که بدلیل ایجاد محدودیت و ممانعت از انجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد یا گروهی را بدنبال دارد. خشونت و اعمال آن به صور مختلف بروز می‌کند. گاه خشونت با کلامی همراه است و خشونت کلامی است و گاه با انجام فعلی و زمانی همراه با محرومیت از انجام کاری و یا برخورداری از حقی تجلی می کند.

ادامه مطلب


چالش های رفع خشونت از حقوق داخلی با تاکید بر قانون مدنی

7

قانون، و حقوق مدنی بنا بر طبع ذات خود نباید متضمن جلوههایی و یا آثاری از خشونت باشد. به همین لحاظ وقتی سخن از چالشهای رفع خشونت در حقوق داخلی میگوییم بنا به تبادر، ذهن متوجه قانون مدنی و حقوق مدنی نمی‌شود.

ادامه مطلب


به سوی رفع و کاهش خشونت در جامعه

7

مجازات در نفس و ماهیت خود یعنی " تحمیل درد و رنج و عذاب " بر بزهکارو به این اعتبار میتواند در یک نقطه با "خشونت" تلاقی کند، اما فرق مجازات و خشونت یا ارتکاب جرائم خشن فقط در " مجوز قانونی" اعمال آن است

ادامه مطلب


حقوق اساسی و چالشهای رفع خشونت

7

خشونت عبارت از اعمال و رفتارهای فیزیکی، روانی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که از طریق آن ضربه‌های مادی، معنوی راهی وجود افراد، گروهها و حتی فضای جوامع می شود.

ادامه مطلب