حقوق خانواده و چالشهای رفع خشونت در آن
18

حقوق خانواده و چالشهای رفع خشونت در آن

واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل یا فعل یا گفتاری اطلاق میشود که بدلیل ایجاد محدودیت و ممانعت از انجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد یا گروهی را بدنبال دارد. خشونت و اعمال آن به صور مختلف بروز می‌کند. گاه خشونت با کلامی همراه است و خشونت کلامی است و گاه با انجام فعلی و زمانی همراه با محرومیت از انجام کاری و یا برخورداری از حقی تجلی می کند.

فریده غیرت

خشونت گاه با پشتوانه حمایت عمومی تحت عنوان قانون همراه است که در این صورت با توجه به خاصیت و فلسفه وجودی قوانین که شامل بایدها و نبایدهایی برای حمایت از عموم و حفظ نظام جامعه است از پشتوانه قوی و قدرتمندی برخوردار است. انواع مجازاتها از پشتوانه قانونی برخوردارند و تحت لوای قانون و به وسیله مجریان قانون اعمال می شوند که در این صورت و حتی در حالت عدم تمایل افرادی که این خشونتها درباره آنها اعمال و اجرا می شود ناگزیر پذیرفته و اجرا می شوند.

خشونتهای اعمال شده بوسیله افراد که در اکثر موارد با جبر و فشار همراه است به علت نداشن این پشتوانه بعضا با مقابله و برخوردهایی مواجه می شود، که در مواردی خود موجد خشونت دیگری خواهد بود.

در امور کیفری و جزایی بایدها و نبایدها که با دید همگان با خشونت نیز همراه است با هدف تنبیه و تنبه جامعه با آثار حمایتی از عموم همراه است که این خصیصه در امور مدنی یا وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ است امور و حقوق مدنی با زندگی روزانه آحاد ملت و در کلیه ابعاد زندگی روزانه آنها در جریان و حاکم است. بیشترین بایدها و نبایدها و شاید ممنوعیت و محرومیت که گاه موجد خشونت می شود در قوانین خانواده وجود دارد.